Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Wanneer je een aankoop doet in de Ship Psychology webshop, een gesprek voor counseling aanvraagt, je aanmeldt voor een (online) training of inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt je gevraagd of je deze algemene voorwaarden en de AVG privacyverklaring over hoe we met jouw gegevens omgaan accepteert.

Op deze pagina vind je:

Algemene Voorwaarden (webshop)
Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring (coaching & counselingsdiensten)
Privacyverklaring (website)

Ship Psychology | Christel Vogels
Laatst bijgewerkt op: 28 november 2023

Algemene Voorwaarden - Webshopaankopen

Producten
Ship Psychology streeft ernaar om een complete en accurate impressie van ieder product te geven. Als je vragen hebt over een product, neem dan contact op door te e-mailen naar christel@ship-psychology.com

Levering
Digitale producten worden geleverd direct nadat je de bestelling hebt afgerond. Je ontvangt een e-mail met daarin de downloadlink en/of login-gegevens om toegang te krijgen tot je aankoop.

Fysieke producten worden zo snel mogelijk verzonden. Je ontvangt een e-mail zodra je bestelling onderweg is. Tenzij anders aangegeven maken wij gebruik van standaard verzendmethodes. Bezorgtijd kan variëren en is afhankelijk van het bezorgadres en de afhandeling door de bezorgdienst(en).

Prijzen
Alle prijzen genoemd in de webshop zijn in Euros. BTW (en eventuele andere belastingen) zijn in deze prijs inbegrepen.

Betalingen
Alle betalingen worden geïnd in Euro’s. Als je betaald hebt in een andere valuta kunnen er wisselkosten in rekening gebracht worden. Deze en andere eventuele betaalkosten worden vastgesteld door het betaalplatform van jouw keuze (Paypal, bank, etc.). Ship Psychology heeft geen invloed op deze kosten of de afhandeling daarvan.

Klachten
Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met je aankoop, neem svp contact op. We doen dan ons best om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht dat niet mogelijk blijken, zullen we in goed overleg met jou een passende oplossing of alternatief product aanbieden.

Beperking van Aansprakelijkheid
De technieken en methodes in de Ship Psychology producten en website zijn met zorg verwoord en aangeboden, maar alle fysieke en digitale inhoud zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen onder geen enkele voorwaarde op een andere manier uitgelegd worden.

Ship Psychology is niet aansprakelijk voor en accepteert geen aansprakelijkheidstelling inzake schade van enige aard (financieel, materieel, emotioneel of anderszins) resulterende uit de keuzes, beslissingen en handelingen van de cliënt en/of eindgebruiker.

Op alle verbindingen die voortvloeien uit het gebruik van de Ship Psychology website, inclusief alle aankopen daar gedaan, is Nederlands Recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden - Coaching- & Counselingdiensten

Alle coaching- en counselingdiensten verricht door Ship Psychology zijn onderhevig aan de volgende Algemene Voorwaarden:

Rechten van de Cliënt

Inzet van de Counselor

Als klant heb je recht op mijn beste inzet om jou te helpen. Ik kan geen resultaatgarantie geven – dat kan geen enkele coach of therapeut – maar ik kan je wel garanderen dat je het beste van mijn kennis en inzicht kan verwachten.

Information provision

Je hebt recht op volledige informatie over jouw problematiek, het begeleidingstraject en de inhoud daarvan, eventuele gevolgen en alternatieven, alle uitgelegd zodat het voor jou begrijpelijk is. Dat informatie onprettig is om te horen wil niet zeggen dat ik je die informatie mag onthouden. Alleen als bepaalde informatie naar mijn oordeel ernstig nadeel voor jou oplevert, mag ik besluiten terughoudend te zijn.

Je hebt het recht aan te geven dat je bepaalde informatie niet wilt. Ik zal die dan niet met je delen, tenzij dat jou schade zou berokkenen. In dat geval heb ik de zorgplicht om je toch op de hoogte te stellen.

Begeleidingstraject

Je hebt het recht om te beslissen over de voorgestelde begeleidingstraject en de inhoud daarvan, en om te besluiten dat je een traject niet (langer) wilt volgen. Waar mogelijk bespreken we alternatieven, in mijn praktijk dan wel bij andere behandelaars.

Je hebt het recht om van mij eerlijk te horen indien ik je (toch) niet kan helpen. In zulke gevallen zal ik daar open en eerlijk over zijn. Waar mogelijk en/of noodzakelijk zal ik je op weg helpen om de juiste hulp te vinden.

Geheimhouding, privacy & dossier

Je hebt het recht op privacy en geheimhouding van het dossier dat ik voor jouw (zoals voor alle klanten) aanleg. Om te voldoen aan mijn plichten als zorgverlener zoals die voortvloeien uit de wet en/of de begeleidingsovereenkomst vraag ik om de volgende persoonlijke gegevens: volledige naam, woonadres en geboortedatum, alsmede je email adres en telefoonnummer. Gedurende het traject kan ik je ook vragen stellen over je geestelijke en lichamelijk gezondheid. Je persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor praktische doeleinden binnen het begeleidingstraject en worden niet gebruikt voor ongevraagde (marketing)berichten.

Je hebt zelf te allen tijde het recht om jouw dossier op te vragen en in te zien, om wijzigingen te vragen en om aanvullingen te doen. Je mag ook altijd om een kopie vragen.

Ik bewaar je dossier veilig, en ik deel op geen enkele manier persoonlijke informatie met derden, tenzij jij daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. Wel kan jij jouw huisarts of eventuele andere behandelaars een door jouzelf opgevraagde kopie van je dossier geven.

Na afloop van het traject bewaar ik jouw dossier nog 20 jaar (wettelijke termijn). Wil je dat het eerder vernietigd wordt, kan je mij daar een schriftelijk en ondertekend verzoek voor sturen, zodat ik zeker weet dat het verzoek van jou komt.

De enige uitzondering op het voorgaande is de wettelijk verplichting om informatie inzichtelijk te maken, bijv. aan een rechtbank of wanneer mijn zorgplicht dat vereist. Bovenstaande geldt zowel voor digitale informatie als voor papieren kopiën.

Klachten
Als je niet tevreden bent, vind ik dat erg spijtig. Ik ga dan ook graag met je in gesprek om onenigheden naar beider tevredenheid op te lossen.

Mochten we daar onverhoopt niet gezamelijk uit kunnen komen, kan je je klacht (laten) indienen bij Quasir, de Wkkgz-geschillenbemiddelaar waar ik bij ben aangesloten:

 • Per post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
 • Per e-mail: bemiddeling@quasir.nl ter attention van Coördinator Klachtenbemiddeling Mrs L. Boon bemiddeling@quasir.nl for the attention of Coördinator Klachtenbemiddeling Mrs L. Boon
 • Per telefoon: +31 648445538 (Mrs L. Boon)

Let op: Uitingen van ontevredenheid op online (social media) platforms worden niet als officiële klachten gezien en worden dus ook niet als dusdanig behandeld.

Plichten van de Klant

Je bent naar mij gekomen omdat je geholpen wilt worden. Ik vertrouw er dan ook op dat jij je, net als ik, zal inzetten om jouw probleem op te lossen.

Ik kan jou het beste helpen wanneer je mij zo eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte stellen (en houden) van jouw situatie. Zo komen we des te sneller tot de kern van het probleem – en dus tot een werkbare oplossing.

Verder heb je de plicht om je te houden aan de afspraken in het begeleidingscontract, inclusief de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

Afspraak afzeggen

Het kan altijd gebeuren dat jij of ik een afspraak onverhoopt moeten afzeggen. Doe dat wel altijd telefonisch, per SMS of via Whatsapp (niet per email). Je behoudt je recht op dat gesprek en we plannen de nieuwe afspraak zo snel mogelijk opnieuw in.

Mocht het voorkomen dat ikzelf door overmacht onze afspraak moet verzetten, geldt ook in dat geval dat ik geen extra kosten in rekening breng en we zo snel mogelijk het gesprek opnieuw inplannen.

Betalingsvoorwaarden

Voor alle trajecten en lossen gesprekken geldt dat het volledige bedrag uiterlijk op de dag van het (eerste) gesprek betaald dient te worden, tenzij in de begeleidingsovereenkomst iets anders is overeengekomen. In principe geldt dat indien de betaling niet op tijd is ontvangen, de begeleidingsovereenkomst komt te vervallen.

Voor langere trajecten is betaling in delen mogelijk (uitsluitend in overleg). Ook hier geldt dat iedere deelbetaling voor de overeengekomen datum voldaan moet zijn. Indien niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt, komt (het restant van) de begeleidingsovereenkomst te vervallen.

Begeleidingstraject stoppen of pauzeren

Sneller dan verwacht

Als je niet alle geplande gesprekken nodig hebt om tot een voor jouw bevredigende oplossing te komen, behoudt je het recht om reeds betaalde gesprekken op een later tijdstip (binnen de in de overeenkomst genoemde looptijd of anders binnen 3 maanden na het laatste gesprek) alsnog te gebruiken – bijvoorbeeld voor herhalingsoefeningen of een aanvullende vraag.

Vroegtijdig stoppen

Een enkele keer kunnen er omstandigheden zijn waarin ik moreel of wettelijk verplicht ben om een traject voortijdig te stoppen en ook de begeleidingsovereenkomst te beëindigen. In dat geval betaal ik je het geld voor de resterende afspraken terug. Uitzondering hierop is wanneer de beëindiging het gevolg is van moreel of wettelijk verwijtbaar wangedrag van de klant.

Let op! Als jijzelf besluit niet langer naar onze sessieafspraken te komen en daarmee effectief de begeleidingsovereenkomst vroegtijdig beëindigt zonder berichtgeving, vervalt het recht op (gedeeltelijke) restitutie alsook het recht om de afspraken op een later moment alsnog in te plannen. Uitzondering hierop is een situatie waarin je door aantoonbare overmacht gedwongen wordt de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. In dat geval bespreken we in goed overleg wat de beste oplossing is.

Beperking Aansprakelijkheid

Het primaire doel van coaching en counseling is om je op een nieuwe manier naar jezelf en je situatie te laten kijken. Wat je met die inzichten doet, is geheel aan jou. Jij hebt te allen tijde zelf de verantwoording over jouw leven. Mijn input in onze gesprekken is nooit bedoeld als, en mag dan ook nooit opgevat worden als, een (dwingende) opdracht om een bepaalde keuze te maken of een bepaalde handeling te verrichten. Mijn verantwoordelijkheid omvat wat is beschreven onder ‘Rechten van de Klant’, maar gaat expliciet niet verder dan dat.

Concreet betekent dit:

 • dat ik geen resultaatgarantie geef. De methode en technieken die ik toepas hebben zich bewezen, maar de klant is zelf verantwoordelijk om hier gebruik van te maken. Doet de klant dit niet, dan kan ik niet verantwoordelijk gehouden worden dat ‘het niet werkt’;
 • dat ik niet wettelijk of moreel aansprakelijk ben voor wat klanten in of met hun leven doen. Ieder vorm van aansprakelijkheidstelling voor eventuele (gevolg)schade (van financiële, materiële, emotionele of enige andere aard) voortgekomen uit de keuzes en/of handelingen van de klant buiten de gesprekken, zal ik dan ook van de hand wijzen.

AVG Privacyverklaring - Website

Samenvatting:

We gaan respectvol om met de persoonlijke informatie die je op de website invoert. In deze verklaring staat nader uitgelegd wat dit inhoudt:

 • We vragen niet meer informatie dan nodig is om je bestelling uit te voeren.
 • De informatie die je met ons deelt wordt uitsluitend gebruikt om jouw bestelling of verzoek te behandelen en je toegang te geven tot de producten.
 • Jouw informatie wordt veilig opgeslagen en voor niet langer dan strikt noodzakelijk.
 • Jouw informatie wordt op geen enkele manier gedeeld met, verkocht aan of op welke andere manier dan ook getoond aan ongerelateerde derde partijen.
 • Gerelateerde partijen (waar wij dus mee samenwerken) zijn de makers en/of beheerders van de software die jouw informatie verwerkt, zoals de webshop, e-mailsoftware en de software die jouw betaling verwerkt.
 • Je kan te allen tijde jouw informatie opvragen, inzien en (laten) aanpassen.
 • Op jouw verzoek verwijderen wij al jouw informatie permanent uit ons systeem.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen en hierover met een mens van vlees en bloed te praten. Die persoon ben ik: Christel Vogels.

Mocht je problemen hebben met een bestelling, een vraag hebben of een klacht willen indienen, kan je mij bereiken op christel@ship-psychology.com. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Volledige versie:

 • Bedrijf = Ship Psychology, in beheer van Christel Vogels (zzp)
 • Privépersoon = jij, de lezer
 • Gerelateerde Derde Partijen = bedrijven die de software, databases en serverruimte beheren waarmee jouw verzoek of bestelling wordt verwerkt.

1. Reikwijdte van deze AVG Privacyverklaring

Deze verklaring heeft betrekking op iedere Privépersoon die een bestelling plaats in de webshop van het Bedrijf en/of zich geabonneerd heeft op de marketinge-mails van het Bedrijf en/of toegang heeft verzocht tot de online leeromgeving van ship-psychology.com. De privacyverklaring m.b.t. coaching- en counselingdiensten is opgenomen in de desbetreffende Algemene Voorwaarden.

2. Relevante Gegevens

Van de in Art. 1 genoemde Privépersonen worden de volgende gegevens verzameld, verwerkt en/of opgeslagen door het Bedrijf of Gerelateerde Derde Partijen:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Factuuradres (indien van toepassing)
 4. Postadres (indien van toepassing)
 5. Betalingsmiddel (indien van toepassing)
 6. Devicegegevens (zogen. “cookies”, die automatisch verzameld worden zodra de gebruiker een website bezoekt, om het bezoek aan de website technisch mogelijk te maken, waaronder: IP- adres, webbrowser, tijdzone, cookie-instellingen en statistische gegevens over het gebruik van de website.)

Cookies
Een “cookie” is een klein databestand dat op een computer of device wordt opgeslagen zodra een gebruiker een website bezoekt. Cookies verbeteren het gebruiksgemak van de website en geven het Bedrijf statistische, niet tot een persoon te herleiden informatie over hoe de website gebruikt wordt.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar de gebruiker kan ervoor kiezen om via hun browserinstellingen cookies te weigeren of te blokkeren. Let wel op date het weigeren of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat de website niet naar behoren werkt of dat delen van de website niet toegankelijk zijn.

Klik hier voor een volledige lijst van alle cookies (Engels).

3. Doel van het verzamelen van gegevens

De in Art. 2 genoemde gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen uitsluitend om het verzoek of de bestelling van de Privépersoon te ontvangen, verwerken en bezorgen, inclusief het ontvangen van de betalingen en het verzenden van de bestelde producten en/of digitale bestanden, het versturen van e-mailbevestingen, informatieve e-mails, facturen en/of inloggegevens voor de online leeromgeving, of het toesturen van informatieve e-mails en/of marketinge-mails .

4. Gegevensopslag

De gegevens worden verwerkt, en waar nodig opgeslagen door aangewezen Gerelateerde Derde partijen, bij naam genoemd in Art. 6. Ship Psychology heeft zelf geen (aanvullende_ database met deze gegevens. De Privacyverklaringen van Gerelateerde Derde Partijen kunnen op verzoek toegestuurd worden.

5. Rechten

Ten aanzien van de gegevens genoemd in Art 2. heeft de Privépersoon het recht om:

 1. Hun gegevens op te vragen en in te zien;
 2. Hun gegevens te corrigeren, aan te vullen of anderszins aan te passen;
 3. Hun gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen (bijv. middels het verwijderen van gegevens in hun online leeromgeving of uit te schrijven van een emaillijst);
 4. Een klacht in te dienen over hoe het Bedrijf (incl. Gerelateerde Derde partijen) hun gegevens verwerkt;
 5. het Bedrijf te verzoeken hun gegevens volledig en permanent uit alle betreffende databases te verwijderen;
 6. het Bedrijf verzoeken hun gegevens aan een ongerelateerde, door de Privépersoon nader te noemen derde partij door te geven;
 7. te verwachten dat hun klacht of verzoek behandeld wordt door een levend persoon waar zij direct contact mee kunnen krijgen.

6. Gerelateerde Derde Partijen

De gegevens genoemd in Art 2. worden in opdracht van het Bedrijft verzameld, verwerkt en/of opgeslagen door de volgende Gerelateerde Derde Partijen:

 • WooCommerce – webshopsoftware, verzamelt, verwerkt en slaat op: naam, factuur en/of postadres en emailadres t.b.v. het verwerken, betalen en verzenden van bestellingen gedaan in de webshop.
 • LearnDash – online leeromgevingsoftware, verzamelt, verwerkt en slaat op naam en emailadres om toegang te geven tot de aangekochte cursussen die via de leeromgeving worden aangeboden.
 • Mollie – verwerkt betaalgegevens t.b.v. het afronden van bestellingen gedaan via de webshop.
 • WordPress – websitesoftware, verwerkt en slaat op naam, emailadres en factuur- en/of postadres t.b.v. WooCommerce en LearnDash functionaliteiten;
 • Zoom – videobelsoftware, verzamelt en verwerkt emailadres om uitnodiging voor ingeplande videogesprekken te versturen en toegang tot de online meetingruimte te verschaffen (er worden géén opnames gemaakt van de gesprekken!)
 • OnceHub – online afsprakenplanner, verzamelt, verwerkt en slaat op naam, emailadres en tijdzone met als doel de Privépersoon op de hoogte te stellen van hun afspraak en toegang te verschaffen tot de Zoom-ruimte voor de afspraak zelf.
 • Mailchimp – e-mailverzendservice, verzamelt en slaat op naam en e-mailadres om informatieve e-mails en/of marketinge-mails te versturen waar de Privépersoon om heeft verzocht door zich op deze berichten te abonneren.
 • Siteground – webhost die de fysieke serverruimte beheert voor de website, webshop en online leeromgeving.

Gerelateerde Derde Partijen zijn op geen enkele wijze juridisch of financieel aan het Bedrijf verbonden, anders dan door een overeenkomst t.b.v. de bovengenoemde diensten.

Nadere details over deze Partijen en hun Privacyverklaringen kunnen bij het Bedrijf worden opgevraagd. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt bij veranderingen t.a.v. de Gerelateerde Derde Partijen of hun diensten t.b.v. het Bedrijf.

7. Bedrijfsprotocol privacy

Het privacyprotocol van het Bedrijf over het behandelen van de in Art 2 genoemde gegevens van Privépersonen wordt op de volgende wijze uitgevoerd en bewaakt:

 • Het Bedrijf heeft eigenaar Christel Vogels aangewezen als de verantwoordelijke medewerker t.a.v. AVG-gerelateerde vragen en klachten.
 • Het Bedrijf deelt geen gegevens van Privépersonen met andere partijen dan die in Art 6 genoemd, behalve in situaties waarin het Bedrijf op basis van de wet of gerechtelijk bevel verplicht is gegevens met de autoriteiten te delen.

Klachten en verzoeken zoals genoemd in Art 5 kunnen gestuurd worden aan de bovengenoemde medewerker, op emailadres: christel@ship-psychology.comHet Bedrijf streeft ernaar om zo snel mogelijk te reageren op klachten en verzoeken, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van de klacht of het verzoek.

8. Toestemming

 • Het Bedrijf raadt iedere Privépersoon aan om, alvorens een aankoop via de webshop te doen, zich te abonneren op de informatieve marketinge-mails om eerst kennis te nemen van deze Privacyverklaring.
 • Door hun bestelling af te ronden of een verzoek voor een afspraak in te dienen, geeft de Privépersoon te kennen deze Privacyverklaring te hebben gelezen en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan.